Personvernerklæring

MED håndterer følgende data

Kundedata: informasjon knyttet til kontrakten din og tjenesten din hos oss. For eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, IP-adresse bestillingen ble gjort fra.

Trafikkdata: data som trengs for å overføre informasjon i et elektronisk kommunikasjonsnettverk.

MERK FØLGENDE! Trafikkdata er ikke innhold, men informasjon som beskriver overføringen, som IP-logger, e-postlogger og samtalehistorikk dersom du har telefoni hos oss.

Det er her informasjonen om deg kommer fra

All informasjon som du selv oppgir når du bestiller en tjeneste, eller når du melder feil, eller om du ønsker tilbud fra oss.

Når du besøker nettsiden vår, samt når du ringer, sender sms eller e-post til oss.

Offentlig tilgjengelige persondataregistre som SPAR, kredittvurdering som UC

Samtalehistorikk – hvis du har telefoni hos oss.

Hva trengs dataene dine til?

  • GDPRs bestemmelser for juridisk håndtering av personopplysninger er som følger:
  • Den registrerte har gitt sitt samtykke til at personopplysningene deres behandles for ett eller flere spesifikke formål.
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra den registrerte før en slik avtale inngås.
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige.
  • Behandlingen er nødvendig for å beskytte interesser som er av grunnleggende betydning for den registrerte eller for en annen fysisk person.
  • Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av offentlig interesse eller som ledd i den behandlingsansvarliges myndighetsutøvelse.
  • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til den behandlingsansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, med mindre interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte veier tyngre enn og krever beskyttelse av personopplysninger, spesielt når den registrerte er et barn.

.

Levering av tjenesten din

Vi trenger dine personopplysninger for å kunne levere tjenesten som du har bestilt hos oss, eller for å fullføre vår avtale med deg om levering av tjenester og produkter og for å kunne sikre drift og support av våre tjenester. Vi trenger også informasjonen din for fakturering av tjenestene dine, kredittrapporteringsformål, slik at du kan rapportere klager og klager og for å hjelpe deg med spørsmål om tjenesten din hos vår kundeservice.

Uten tilgang til dine personopplysninger i denne forbindelse, kan vi ikke tilby våre tjenester til deg.

Slik lagrer vi dataene dine lenger

Vi vil lagre dataene dine så lenge du er kunde hos oss og vi sender dem til underleverandører godkjent av oss for å kunne levere din tjeneste og for feilsøking. Sikker

data lagres i lengre tid avhengig av hva dataene skal brukes til og i forhold til våre forpliktelser i henhold til loven.

Når du har avsluttet ditt kundeforhold med oss, vil opplysningene dine forbli hos oss i maksimalt 1 år. Fakturaer og økonomiske data kan lagres lenger ettersom de gjelder etter regnskapsloven. Denne typen data håndteres så av MEDs stab med økonomi- og/eller systemfunksjoner.

Dine data med våre partnere

Underleverandører

For å kunne levere våre tjenester ansetter vi i enkelte tilfeller underleverandører. Dette betyr at de også trenger visse opplysninger som du har gitt oss.

Våre underleverandører kan ikke bruke informasjonen om deg til andre formål enn å yte tjenesten eller på de vilkårene vi spesifiserer.

Eksempler på våre underleverandører vi: Stadsnät, Arvato (fakturering), Forhandlere.

Ved behov utarbeides en såkalt personopplysningsassistentavtale mellom MED og denne typen underleverandører.

Land utenfor EU

Dersom vi har behov for å leie inn underleverandører som har deler av sin virksomhet utenfor Sverige eller utenfor EU/EØS, vil vi iverksette passende beskyttelsestiltak og sørge for at overførte data håndteres sikkert og i samsvar med gjeldende lov.

Byråer

Vi er forpliktet til, etter anmodning i henhold til lov og myndighetsvedtak, å utlevere data som følger av vedtaket til for eksempel politiet og SOS Alarm.

Slik beskytter vi dataene dine

Vi håndterer dataene dine med største forsiktighet. All kommunikasjon mellom oss og våre underleverandører som inneholder data er kryptert eller overføres sikkert.

APIer mot andre systemer sender bare minst mulig informasjon.

Dine rettigheter

Rett til innsyn: Som kunde har du rett til å få informasjon gratis om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Dersom den registrerte fremsetter krav om opplysninger i elektronisk format, skal opplysningene gis i et elektronisk format som er allment kjent, med mindre den registrerte ber om noe annet.

Rett til retting: Vi er ansvarlige for at personopplysningene vi behandler om deg er korrekte og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, har du rett til å be om retting av denne informasjonen.

Rett til sletting: Under visse omstendigheter har du rett til å ha din person-data slettet. Dette gjelder i følgende situasjoner:

Dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet/formålet de er samlet inn for.
Hvis dataene er samlet inn utelukkende basert på samtykke fra deg og du trekker tilbake dette samtykket.
Hvis du motsetter deg håndteringen av data for direkte
markedsføring.

Hvis du protesterer mot at personopplysningene, etter en interesseavveining, ikke oppfyller legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser eller dine grunnleggende rettigheter og friheter.
Rett til innsigelse: Rett til å motsette seg behandling av personopplysninger som MED har gjort med støtte i en interesseavveining. Vi må da få hvilken behandling du motsetter deg. Etter det kan vi bare fortsette å behandle dataene hvis det er tungtveiende legitime grunner til at personopplysningene må behandles og disse veier tyngre enn dine interesser. For markedsføringsformål har du alltid rett til å protestere mot behandling av personopplysninger.

Rett til begrensning: Du har rett til å få begrenset vår behandling av dine personopplysninger dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene, behandlingen er ulovlig, opplysningene er ikke nødvendig for formålet med behandlingen.

Data for å utvikle tjenester

For å forbedre og utvikle våre produkter, tjenester og nettverk, kan trafikkdataene dine være nødvendige for å kompilere statistikk for analysebehov. Dataene som brukes til dette formålet vil bli anonymisert.

Nyheter og tilbud

Ønsker du nyheter og tilbud på flere tjenester som vi tilbyr, må du gi ditt samtykke til at vi kan kontakte deg for det formålet. Hvis du har gitt oss ditt samtykke, kan vi kontakte deg via brev, tekstmelding, telefon, e-post, Portalen på MED eller annen måte som du har godkjent.

Informasjonssikkerhet og for å forhindre misbruk av tjenester

Vi behandler data for å sikre sikkerheten til alle våre tjenester og kommunikasjonsnettverk, for å oppdage eller forhindre ulike typer ulovlig bruk eller bruk som ellers bryter med vilkårene for tjenesten.

Vi behandler også disse dataene for å forhindre misbruk av nettverk og tjenester og for å oppdage og forhindre svindel, virusangrep, etc.

Lov og tvist

Avtaler og tvister skal tolkes og anvendes i samsvar med svensk lov.

Ved tvist mellom MED og kunden må partene først forsøke å komme til enighet. Tvister som følger av tolkning og anvendelse skal endelig avgjøres i en allmenn domstol.

Ta kontakt for å utøve dine rettigheter

Kontakt oss på info@mediateknik.net dersom du ønsker utdrag, rettelser, slettinger eller tilbaketrekking av innsendte samtykker.